ZHANNA ALKHAZOVA         
                                   
                                      SOPRANO

Click here to edit subtitle

               CONCERT REPERTOIRE


Bach ...…….……..…….…........................................Magnificat 

Barber….…..............................................................Knoxville: Summer of 1915

Britten………….…....................................................The War Requiem 
Händel* …….….…..……....................................….. Messiah 
Honegger* ………......................................…........…King David 
Mozart* …….…….................................................… Mass in C minor 
Schubert* ...…........................................................Mass in G major
Shostakovich* …...................................................... Seven Romances on Verses by A. Blok, Op, 127
Verdi ………….…………...….…………......….……... Requiem